Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR ZALEN IN DE SPRENG OUDE WETERING

1.    Iedere huurder is aan deze Algemene Voorwaarden gebonden.

2.    Bij een voorlopige reservering kan een optie worden verleend voor een bepaalde dag of
periode. Een optie blijft 14 dagen gehandhaafd, tenzij anders is overeengekomen.

3.    Huurder dient minimaal 14 dagen voorafgaande aan het gebruik met de beheerder overleg te plegen over de gewenste inrichting van het gebouw – onder opgave van te gebruiken apparatuur en het daarvoor benodigde elektrische vermogen – en over eventuele consumptieverzorging.

4.    Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, gelden voor het gebruik de volgende dagdelen: morgen : 8.00 – 12.00 uur middag : 13.00 – 17.00 uur avond : 19.00 – 24.00 uur Het gebouw zal een half uur voor de bovengenoemde aanvangstijden voor huurder toegankelijk zijn.

5.    Het huurbedrag is voor de in de overeenkomst genoemde ruimtes en is inclusief verwarming, verlichting en exclusief het gebruik van de geluidsinstallatie en/of andere audio/visuele middelen. Deze middelen kunnen desgewenst separaat worden gehuurd. Voor de bediening van deze apparatuur door onze geluidstechnici wordt tevens een uurloon berekend.

6.    Onderverhuring is niet toegestaan.

7. De bediening van de technische apparatuur van verhuurder dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend door personeel van verhuurder te geschieden.

8. Door verhuurder aangewezen functionarissen hebben indien noodzakelijk en na overleg toegang tot de verhuurde ruimte.

9. Het is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, de huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. Huurder draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.
 
10. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken, dan waarvoor het is verhuurd.

11. Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van verhuurder te geschieden.

12. De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de plaatselijk geldende (overheids)voorschriften.

13. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen te worden opgevolgd.

14. Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.

15. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.

16. Huurder is verplicht na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.

17. Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht en extra personeelskosten, komen ten laste van huurder.
 
18. Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de door verhuurder aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten worden de huurder in rekening gebracht.

19. Het maken van radio- en/of televisie-opnamen is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van verhuurder.

20. Het is huurder niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van verhuurder geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard dan ook te doen plaatsvinden.

21. De organisatie van en de verkoop van entreebewijzen en programma’s geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, voor zover niet anders tevoren schriftelijk is overeengekomen.

22. Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

23. Huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen.

Oude Wetering, september 2020